NORMES ADMINISTRATIVES
- Cal notificar la baixa abans del dia 25 del mes en curs.
- Per formalitzar una baixa, cal fer-ho per escrit (amb l’imprès corresponent) i entregar el carnet i la tarja magnètica.
- Només s’acceptaran baixes temporals si són per una causa mèdica justificada.
- S’enviarà una carta a l’abonat que tingui dos rebuts impagats. Si no es fa el pagament en 15 dies, se’l donarà automàticament de baixa. Si vol tornar a abonar-se haurà de pagar els rebuts pendents i fer tots els tràmits d’un nou abonat.