NORMATIVA


NORMATIVA D’UTILITZACIÓ D’ESPAIS

Escola Joan Pelegrí - Fundació Cultural Hostafrancs (EJP-FCH)El contractant declara conèixer i acceptar la normativa i totes les condicions que figuren en el present document sobre els espais de l’Escola Joan Pelegrí-Fundació Cultural Hostafrancs sempre que en faci ús.

SOL·LICITUD D’ESPAIS
Per tal de poder utilitzar les instal·lacions de l’EJP-FCH s'haurà de sol·licitar sempre per escrit preferiblement amb un mínim de dos mesos d’antelació a l'activitat prevista. Caldrà especificar l'horari previst d'inici i de finalització de la reserva, les dades de l’activitat, la seva descripció i el material o personal tècnic necessari detallat.

- Identificació del sol∙licitant i de l’entitat a la qual representa, si s’escau.
- Persona/es responsables de l’activitat.
- Dates i horaris de l’activitat.
- Descripció de l’activitat que hi vol desenvolupar.
- Nombre de participants.
- Preu d’inscripció a l’activitat, si s’escau.
- Persona o persones responsables de l’entitat (nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, càrrec o condició en què actua).

Un cop rebuda i analitzada la sol·licitud l’EJP-FCH farà un pressupost, si s’escau, i donarà l'autorització corresponent.

RESERVA I PAGAMENT
Es considerarà reservada la sala o espai sol·licitat en el moment d’abonar una paga i senyal a determinar per transferència bancària. Aquest import serà del 25% del total i serà descomptat de la liquidació final que es farà un cop realitzada l’activitat i que s’haurà d’abonar amb un màxim de 7 dies després de rebre la factura.
En cas que hi hagi despeses extres imprevistes seran incloses en la factura.

En el cas de no realitzar-se l’activitat prevista i anul·lar la reserva, és necessari comunicar-ho amb un mínim d’antelació de 15 dies. Passats aquests 15 dies qualsevol anul·lació comportarà la pèrdua de la quantitat abonada a compte en el moment de la sol·licitud.

HORARIS
Les autoritzacions es consideraran amb l'exclusiva finalitat de realitzar l'activitat per a la qual s'atorguin i expiraran quan acompleixi el termini establert.

Els usuaris es comprometen a respectar l’horari per al qual se’ls ha cedit l’ús, tant d’entrada com de sortida. La persona responsable de l’activitat haurà de lliurar el DNI a consergeria i signar indicant l’hora d’entrada, podrà recollir el document quan ja no quedi ningú a l’espai llogat i signi l’hora de sortida.

No es podran introduir variacions en l'horari autoritzat, i, en cas de ser necessari, hauran de ser comunicades a l’EJP-FCH amb un mínim de 48 hores d'anticipació i per escrit, i aquests decidiran la conveniència o no del canvi.
L’EJP-FCH, en tot moment, es reserva el dret d’anul·lació del permís d'utilització.

AFORAMENT
Els contractants es comprometen a no sobrepassar l’aforament màxim permès en cada espai (ex. sala d’actes: 240 butaques).

MOBLES I IMMOBLES
El llogater es compromet a no deteriorar ni malmetre les instal·lacions ni els béns mobles, essent responsable dels danys i perjudicis ocasionats, i de les despeses que originin.

Extingida l'autorització d'ús, el llogater haurà de deixar lliure i a disposició de l’EJP-FCH la instal·lació i els béns objecte en el mateix estat de conservació i funcionament en què els va rebre.

Si com a conseqüència d’un imprevist durant el desenvolupament de l’activitat (classes, actuacions, assaigs o sessions de muntatge i desmuntatge, etc.) es produeixen desperfectes o avaries no imputables al personal de l’EJP-FCH o degudes a la poca cura, l’entitat contractant es farà càrrec de les factures corresponents a la reparació o restauració d’aquests desperfectes o avaries.
Pel que fa al material portat pel propi contractant, aquest es compromet a retirar-lo de les instal·lacions en finalitzar l’activitat. En cas contrari es cobraran despeses d’emmagatzematge.

L’EJP-FCH no es responsabilitza en cap cas dels desperfectes que pugui sofrir aquest material aportat pel contractant.

PUBLICITAT
En el casos en què l’EJP-FCH col·labori amb una entitat, grup, etc..., aquests faran constar en la seva propaganda el logotip i el nom de l’EJP-FCH com a col·laboradors.

COMPORTAMENT
Està totalment prohibit fumar dins de totes les instal·lacions l’EJP-FCH (incloses les zones a l’aire lliure) i en les immediacions del recinte a una distància de 100 metres al voltant.

Està totalment prohibit menjar i consumir begudes en tots els espais de l’EJPFCH excepte aquells que estan destinats a aquest ús (menjador, sala d’esbarjo).

L’incompliment d’aquestes normes de comportament podrà comportar que l’activitat que es realitzi es doni per acabada, o bé l’expulsió dels membres que el personal de l’EJP-FCH consideri.

El llogater es compromet a no alterar l'ordre, guardar el degut respecte a les persones i a les coses i fer cas de les condicions quant a sorolls i altres disposicions que el personal de l’EJP-FCH adverteixi en cada cas.

L’entitat organitzadora d’una activitat es fa responsable d’atendre el públic que hi porti aportant almenys una persona que se n’ocupi i es compromet a fer-li complir aquesta normativa.

ALTRES QÜESTIONS
L’EJP-FCH es reserva el dret d’admissió i declina qualsevol responsabilitat pel que fa al contingut i desenvolupament dels actes que els organitzadors hagin presentat. S’entén que aquests hauran de complir estrictament la normativa vigent en el tema de política d’espectacles.

Els permisos o llicències que legalment siguin necessaris per a l’acte programat seran tramitats pel contractant i aniran a càrrec seu totes les despeses que comportin.

Si per circumstàncies de força major fos convenient, l’EJP-FCH es reserva el dret de poder anul·lar un determinat espectacle.

Els organitzadors accepten les condicions econòmiques derivades del cost de cessió de les dependències convingudes, segons el pressupost estimat previst, i s’obliguen a respectar totes les normes anteriorment mencionades.

Qualsevol altre tema no contemplat en el present document haurà de ser negociat prèviament amb l’EJP-FCH.

L’EJP-FCH podrà resoldre de ple dret el contracte per les següents causes:
a) La manca de pagament de l’import previst en el present document o de qualsevol dels imports que hagin assumit.
b) Qualsevol canvi de finalitat en l’ utilització de les sales i equips objecte del contracte, sense autorització prèvia de l’EJP-FCH.
c) Qualsevol forma de cessió a tercers, sense autorització expressa de l’EJP-FCH.
d) L’ incompliment per part del contractant de qualsevol altra condició establerta en el present contracte.